Regulamin Sklepu  Internetowego

Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska

 

&1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://klinikaohana.pl prowadzony jest przez Katarzynę Jedlińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska, ul. Zagórna 35B/7, 15-820 Białystok, NIP:542-201-87-23, REGON: 052132913 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 3. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

& 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.

2. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.

6. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

8 .Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://klinikaohana.pl

9. Sprzedawca, Usługodawca – Katarzyna Jedlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska, ul. Zagórna 35B/7, 15-820 Białystok, NIP:542-201-87-23 , REGON: 052132913.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3

Postanowienia ogólne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

4.Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5.W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

6.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

7.Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

8.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

9.Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

10.Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcie ze Sprzedawcą umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.

3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.

4. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.

5 Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca również świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

6 Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

7 Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu.

8 Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

9 Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

12. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

13.Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

14. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.

15. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

16. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§5

Zamówienia

1.Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.

4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.

5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.

6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.

8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

11.Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

&6

Płatności i wysyłka

1.Płatność za produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal, przelew tradycyjny na konto w Nest Banku nr konta 63 1870 1045 2078 1054 2743 0001. W przypadku zaksięgowanej płatności przez serwis Przelewy24, PayPal dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.

2. Operatorem kart płatniczych serwisu Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

3. Operatorem kart płatniczych dla systemu PayPal jest Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L 1150 Luksemburg.  Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 Numer VAT: LU22046007

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

4. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Kupujący przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

6. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

&7

Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

1.Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.

3 .Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe, Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Reklamacje można składać mailowo na adres klinikaohana@gmail.com. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. za pomocą takiego środka komunikacji przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy wg następujących wytycznych

a) Jeżeli Pacjent rezygnuje z pakietu usług, to wówczas usługi które zostały wykorzystane z pakietu są naliczane wg obowiązujących stawek pojedynczych sesji.

b) Jeżeli Pacjent rezygnuje z terminu opłaconych sesji – opłata jest zwracana w wysokości 50% wartości.

Zastrzeżenia:

 1. Termin realizacji wykupionych usług (pojedyncze usługi) wynosi 90 dni od momentu zakupu. Oznacza to, że jeżeli klient we wskazanym okresie 90 dni z własnej winy nie skorzysta z usługi, to zarachowane na ten poczet środki przekazane zostaną na rzecz Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska, a usługa potraktowana  jako wykonana. Odstępstwo stanowią pakiety usług.
 2. Termin realizacji pakietów usług wynosi 120 dni od momentu zakupu. Za pakiet usług przyjmuje się usługi jednorodne wykupione w ilości nie mniej niż 10. Jeżeli klient we wskazanym okresie 120 dni z własnej winy nie skorzysta z wykupionych usług, to zarachowane na ich poczet środki przekazane zostaną na rzecz Klinika Zdrowia Ohana Katarzyna Jedlińska, a usługi potraktowane jako wykonane.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

 

&8

Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt i Materiał wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

b) żądać usunięcia wad,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

&9

Dane osobowe i pliki cookies

1.Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2 .Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w tym wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • zawarcie i wykonanie umowy – w celu wykonania łączącej Sprzedającego z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedającego – art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • obsługa zgłoszeń, zapytań Kupującego kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności – art. 6 ust. 1 lit f) RODO

4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca systemu mailingowego oraz personel odpowiedzialny za obsługę platformy.

5. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego Mailerlite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Mailerlite na zasadach przewidzianych w regulaminie serwisu dostępnym na stronie https://www.mailerlite.com/pl

6. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedającego przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedającego. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedający będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedającym, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

9. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

10. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych Kupujący znajdzie w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.klinikaohana.pl

&10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

&11

Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.

error: Content is protected !!